Over de Introductiecursus


________________________________________

Positionering van de Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat binnen de opleiding Algemene cultuurwetenschappen

De introductiecursus is de startcursus van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen en de eerste cursus binnen de propedeuse. De cursus bezet daarmee een belangrijke plaats in het curriculum en heeft twee belangrijke doelen:

 • Ten eerste willen we met deze cursus bereiken dat u inziet dat bij een maatschappelijk onderwerp, dat in eerste instantie wellicht niets met ‘cultuur’ of ‘cultuurwetenschappen’ te maken lijkt te hebben, cultuur wel degelijk een heel belangrijke rol speelt en de cultuurwetenschapper daardoor een heel wezenlijke bijdrage kan leveren aan de omgang met dit probleem: het aandragen van meerdere perspectieven om een onderwerp te benaderen, het analyseren van dat onderwerp, en het bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat. In deze preview kunt u drie delen (= drie weken) van de cursus bekijken.
 • Ten tweede willen we met deze cursus de mogelijkheid scheppen om een weloverwogen keuze te maken voor de opleiding Algemene cultuurwetenschappen. U maakt kennis met het studeren aan een (afstands)universiteit, u proeft specifiek aan de opleiding Algemene cultuurwetenschappen en u ervaart wat de verwachtingen zijn vanuit de opleiding. U reflecteert op deze verwachtingen: kunt u daaraan voldoen? En: wilt u daaraan voldoen? In de cursus zijn basale studievaardigheden verweven met de inhoud die u en ons in staat stellen te zien of de opleiding bij u past. Van deze vaardigheden is in deze preview alleen het onderdeel bij week 1 overgenomen.

Na deze introductiecursus gaat u verder met de propedeuse. Die bestaat uit methodecursussen, portaalcursussen en de cursus Academisch schrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van de leerdoelen van de introductiecursus.


________________________________________

Algemene leerdoelen

 
 • Studenten zijn in staat om zelfstandig aan de Open Universiteit te studeren, zijn in staat om met hun hulpvragen op de juiste plek terecht te komen en kunnen naar behoefte gebruikmaken van de verschillende communities.
 • Studenten zijn in staat om hun studie Algemene cultuurwetenschappen te plannen en de voortgang te bewaken.
 • Studenten kennen de eigen signatuur van Algemene cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.
 • Studenten kunnen toegankelijke cultuurwetenschappelijke teksten zelfstandig lezen, in eigen woorden de inhoud ervan reproduceren.
 • Studenten hebben een begin gemaakt met analytisch cultuurwetenschappelijk denken. Dat houdt in dat zij in de verschillende aangereikte bronnen motieven, argumenten en conclusies van de auteur kunnen identificeren, begrijpen en interpreteren.
 • Studenten kunnen wetenschappelijke literatuur over een specifiek thema bevragen, de teksten kritisch met elkaar vergelijken.

________________________________________

Specifieke leerdoelen

 • Studenten kunnen de bijdrage die cultuurwetenschappen kan leveren aan het beantwoorden van maatschappelijke vragen, herkennen en benoemen (blok 1).
 • Studenten weten globaal wat met het verschijnsel ‘klimaatverandering’ wordt bedoeld (blok 1).
 • Studenten kunnen het normatieve element in verslaglegging en beeldvorming rondom het thema ‘klimaatverandering’ herkennen en beredeneren (blok 1).
 • Studenten kunnen diverse toegankelijke cultuuruitingen over klimaatveranderingen herkennen en ontdekken: zowel fictieve als non-fictieve verbeeldingen (blok 2).
 • Studenten kunnen de eigenheid van verschillende soorten fictieve cultuuruitingen herkennen (blok 2). 
 • Studenten zijn in staat bovengenoemde cultuuruitingen (blok 2) te analyseren en te relateren aan secundaire literatuur (blok 3).
 • Studenten kunnen de cultuurhistorische en filosofische ontwikkeling in het denken over de relatie mens-natuur benoemen en cultuuruitingen relateren aan deze ontwikkeling (blok 3).
 • Studenten kunnen een aantal invalshoeken herkennen van waaruit cultuurwetenschappers cultuuruitingen bestuderen (blok 3).

 

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.