Vraag 3 bij 'Onze kleine Burgerij'

________________________________________

De redacteur van de Tilburgsche Courant schrijft: ‘De sociale quaestie is inderdaad niet enkel een arbeidersquaestie, ze is deels ook een middenstandsquaestie’.

Wat zou hij hiermee bedoelen? Raadpleeg indien nodig nogmaals de tekst van Bank en Van Buuren.

Noteer uw antwoord.

  • terugkoppeling vraag 3
    De arbeiders hadden weliswaar te maken met slechte leef- en werkomstandigheden (zie de tekst van Bank en Van Buuren), maar ook de ‘kleine burgerij’ had het moeilijk. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor middenstanders die volgens de auteur de ‘ruggegraat’ van de samenleving vormen, aangezien zij de Nederlandse maatschappij draaiende houden. Zij moeten constant werken en op de kleintjes letten om het hoofd boven water te houden. Zij kunnen niet teren op oud geld, of kapitaal verkregen uit groothandel of industrie. De auteur bejubelt de inventiviteit van de kleine middenstanders om met weinig kapitaal toch veel te bereiken. De auteur impliceert dat kleine middenstanders er in zekere zin slechter aan toe zijn dan hun ondergeschikten: zij moeten veel harder werken en dragen meer verantwoordelijkheden. Ook in moreel opzicht zou de kleine burgerij, gekenmerkt door haar 'godsdienstwaanzin en burgerlijke deugden', van belang zijn voor de samenleving. Hieruit blijkt dat het confessionle blad de Tilburgsche Courant, net als andere Nederlandse confessionelen, de kleine burgerij beschouwt als een verwante groep die bescherming verdient tegen zowel lagere als hogere groepen binnen de samenleving. 
Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.