Negatieve beeldvorming

Informatiebrief

 

voor deelnemers aan het wetenschappelijk onderzoek:

Negatieve beeldvorming over oudere medewerkers en duurzame inzetbaarheid: Wat is de modererende invloed van zelfregulatie?

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u vriendelijk om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. U beslist zelf of u mee wil doen. Om u mee te laten doen, hebben wij wel uw toestemming nodig. Voordat u beslist of u wil deelnemen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen.

Het onderzoek wordt als opdracht van de afstudeerscriptie voor de masteropleiding Arbeid & Organisatiepsychologie aan de Open Universiteit uitgevoerd door Ella van Dorst. Zij is te bereiken via haar email-adres bij de Open Universiteit: wilhelmina.vandorst@student.ou.nl

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is in de eerste plaats om inzicht te krijgen in de invloed van negatieve beeldvorming over oudere medewerkers op hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen we nagaan of oudere medewerkers deze invloed zelf kunnen versterken of verzwakken.

Achtergrond van het onderzoek
Negatieve beeldvorming over oudere medewerkers kan nadelige consequenties hebben voor de medewerkers zelf. Ze kunnen erdoor ontmoedigd raken om langer door te werken en hun werkprestaties en inzetbaarheid kunnen er onder gaan lijden. Dit heeft vervolgens een negatieve invloed op het werkklimaat en de productiviteit van de organisaties waar ze werken. En wanneer oudere medewerkers erdoor uitvallen, heeft het zelfs maatschappelijke gevolgen.

Deelname aan het onderzoek
Het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek is bedoeld voor oudere medewerkers (45 jaar of ouder) die werkzaam zijn binnen een organisatie (in loondienst) en die minimaal één collega en een leidinggevende hebben. Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een online vragenlijst. Het invullen zal ongeveer 30-45 minuten tijd in beslag nemen.

U opent de vragenlijst door op de link onder aan deze brief te klikken. Nadat u de vragenlijst hebt geopend, vragen wij eerst uitdrukkelijk uw toestemming voor deelname aan dit onderzoek vóórdat u de overige vragen gaat beantwoorden.

Als u niet aan het onderzoek wil deelnemen, heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek.

Einde van het onderzoek
U kunt deelnemen tot 31 oktober 2023. Het hele onderzoek is afgelopen wanneer voldoende deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld en alle gegevens zijn verwerkt. Als u geïnteresseerd bent in de resultaten, kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres invullen. Na het verwerken van alle gegevens zal de onderzoeker u informatie sturen over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Het gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om leeftijd, opleidingsniveau en functie. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open Universiteit. Personen die toegang krijgen tot de niet-versleutelde informatie zijn de onderzoeker en de hoofdonderzoeker.

Toegang tot uw gegevens voor controle
Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie.

Bewaartermijn gegevens
Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens
Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy.

Heeft u vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft of als u negatieve gevoelens ervaart tijdens het invullen van de vragenlijst of daarna, kunt u contact opnemen met de onderzoeker en/of hoofdonderzoeker.

Link naar vragenlijst
https://ls3.ou.nl/index.php/227369?lang=nl

Bij voorbaat dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Ella van Dorst, student Arbeid & Organisatiepsychologie (wilhelmina.vandorst@student.ou.nl)
Prof. dr. Annet de Lange, hoofdonderzoeker (annet.delange@ou.nl)

Er is iets misgegaan.
Foutmelding:
Details:
Ververs de pagina om dit probleem te verhelpen. Indien je op deze pagina al wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, kopieer deze wijzigingen dan voordat je de pagina ververst. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact op met Service en Informatie.