Blogs

Blogs

yOUrMBA

Het trainen van complexe vaardigheden in een online MBA programma

Nadine Roijakkers, Dieudonnee Cobben, Gerard Mertens & Petru Curseu 

In deze blog gaan we in op het online MBA programma van de Open Universiteit, bespreken we een aantal complexe vaardigheden binnen design thinking op basis waarvan deze MBA is ingericht en geven we enkele aanbevelingen ten aanzien van het trainen van deze vaardigheden in een online onderwijs omgeving.

Het online MBA programma van de Open Universiteit

yOUrMBA is een twee-jarig online master programma (60 EC) met een basis set van bedrijfskunde modules, een set van keuze modules gericht op huidige trends en een ontwerp gericht afstudeer traject. Op basis van de voorkennis, ervaring en de voorkeuren van de MBA student wordt een op maat gemaakt online programma samengesteld; geen enkele module is verplicht. De basis bedrijfskunde modules omvatten “hot topics” in de bedrijfskundige literatuur en praktijk en leren studenten complexe vaardigheden aan. De modules ten aanzien van huidige trends kunnen gekozen worden op basis van de (zelf geanalyseerde) kenniskloof en behoeften van de student en omvatten onderwerpen als blockchain, IoT voor bedrijven, juridische aspecten van nieuwe technologie, cyber security, duurzaam management, etc. Alle online modules creëren een context waarin studenten wetenschappelijke theorie en kennis over hun eigen organisatie combineren om een specifiek thema te analyseren, resulterend in ontwerp principes en een telkens terugkerend reflectief element. Op basis van de ontwerp principes ontwikkelen studenten in hun afstudeertraject een artefact dat een oplossing biedt voor een specifiek probleem binnen hun eigen organisatie.

Complexe (design thinking) vaardigheden

Binnen design thinking is het van belang dat studenten de volgende vaardigheden aanleren:

Systematisch denken

Managers functioneren binnen een organisatie en deze organisatie maakt deel uit van een groter geheel. Het is van belang dat MBA studenten leren om te denken vanuit zo’n systeem; hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit en hoe wordt organisatie gedrag hierdoor bepaald; hoe is organisatie gedrag gerelateerd aan voorafgaande gebeurtenissen; hoe wordt organisatie gedrag beïnvloed door de interne structuren van de organisatie?

Samenwerkend leren en problemen oplossen

Managers kunnen tegenwoordig over veel data beschikken ten behoeve van besluitvorming. De tijd om beslissingen te nemen is echter vaak beperkt. Het bespreken van informatie in groepsverband en het gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen kunnen de beperkingen van individuele besluitvorming omzeilen en leiden veelal tot betere besluiten. Het is van belang dat MBA studenten leren om problemen op te lossen in samenwerking met anderen en zich te verplaatsen in anderen (probleem eigenaren) wanneer ze nadenken over oplossingen.

Experimenteren en reflecteren

Managers opereren meestal in complexe omgevingen; de informatie voorziening neemt toe, de snelheid van besluitvorming is hoog, vele disciplines zijn betrokken bij het hoofd bieden aan uitdagingen, etc. Het is dus van belang dat managers in staat zijn snel (gezamenlijk) oplossingen te genereren en alternatieven uit te proberen zonder alle details te kennen. Het snel kunnen reflecteren op de uitkomsten van alternatieve oplossingen en het aan de hand van deze reflectie aanpassen van het oplossingstraject is eveneens belangrijk. Managers met een MBA dienen in staat te zijn een uitgebreid pallet aan oplossingsrichtingen te genereren, deze uit te testen en de alternatieve paden te evalueren.

yOUrMBA: Voorbeelden en aanbevelingen voor het trainen van complexe vaardigheden binnen een online onderwijs omgeving

We bespreken nu een aantal voorbeelden van het aanleren van design thinking vaardigheden binnen yOUrMBA en we geven aanbevelingen ten aanzien van de opzet van een online MBA programma gebaseerd op design thinking.

Binnen de modules van yOUrMBA werken studenten aan een overkoepelend online portfolio van analyses. In dit portfolio integreren ze hun inzichten die ze in verschillende online modules verworven hebben en passen ze hun opgedane kennis toe om de systemische dynamiek in hun eigen organisatie in kaart te brengen. In de rol van “ontwerper” identificeren studenten problemen, koppelen deze problemen aan systemische oorzaken en generen plausibele oplossingsrichtingen. Dit portfolio is een online, dynamisch document en wordt opgeslagen binnen de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit. Zowel studenten als docenten kunnen dit online portfolio raadplegen om de voortgang van studenten te monitoren. Tevens vormt dit portfolio de basis van het afstudeertraject. Het afstudeertraject binnen yOUrMBA, gebaseerd op de stappen van het design thinking proces, wordt online doorlopen middels een aparte module. Deze online module omvat elke stap van het design thinking proces, geeft studenten achtergrond informatie bij elke stap en activeert studenten om (gestructureerd) elk van de stappen uit te voeren door middel van concrete opdrachten voor elke stap. 

Samenwerkend leren wordt binnen yOUrMBA aangeleerd via groepsdiscussies in de virtuele klas, die verschillende mogelijkheden biedt om vaardigheden online te trainen zoals het stellen van vragen, het presenteren voor de groep, het samenwerken in groepjes middels break-out rooms. Binnen de yOUrMBA module “Strategic Management of Information Systems” bijvoorbeeld worden studenten online uitgenodigd om een bepaalde casus te analyseren en een aantal vragen te beantwoorden in groepen van 3 tot 4 studenten. Studenten worden zo gestimuleerd om samen een verdiepingsslag op de casus analyse te slaan en oplossingsrichtingen voor problemen te genereren vanuit verschillende invalshoeken. Binnen de online module “Identity Design” analyseren studenten op individuele basis het identiteitsmanagement van hun organisatie. Vervolgens presenteren ze de analyses aan elkaar in de virtuele klas en volgt er een online groepsdiscussie om de bevindingen gezamenlijk te bespreken en verschillende kritische perspectieven te delen. 

Reflectie wordt op een vergelijkbare wijze aangeleerd binnen elke online yOUrMBA module. Na het bestuderen van de voor de module relevante literatuur en het toepassen ervan (op de eigen organisatie), wordt studenten gevraagd om een stap terug te doen en na te denken over de waarde van theorie in de praktijk aan de hand van vragen zoals: Hoe ga je in de toekomst rekening houden met je kennis over strategische paradoxen bij het ontwerpen van de nieuwe strategie van je organisatie? Hoe zou je, op basis van de kennis verworven binnen deze module, de identiteit van je organisatie beter vorm geven? Overkoepelend reflecteren yOUrMBA studenten ook op hun eigen werk; dit doen ze online, gefaciliteerd door de docenten. Zo laten yOUrMBA docenten deze reflecties terug komen in hun online mondelinge examens met studenten. Ook wordt binnen elke module een virtuele klas ingepland halverwege de looptijd van de module. In deze online bijeenkomsten worden studenten uitgenodigd om na te denken over hun eigen werk binnen de module, hun vorderingen over modules heen en identificeren zij ook leerpunten voor het vervolg. Experimenteren doen yOUrMBA studenten binnen hun online portfolio en gedurende hun afstudeertraject. Binnen het “experimenteer-terrein” van hun eigen organisatie kunnen studenten “spelen met ideeën over organisatieverandering” en kunnen ze scenario denken gebruiken om de plausibele systemische gevolgen van bepaalde veranderingsinitiatieven te verkennen. Binnen het afstudeertraject ontwerpen ze oplossingen voor problemen die ze in hun online, dynamische portfolio verkend hebben, testen ze deze oplossingsrichtingen in de praktijk uit en stellen deze zo nodig bij. 

Samenvattend:

Aanbevelingen ten aanzien van het aanleren van complexe (design thinking) vaardigheden in een online  MBA programma

Design thinking vaardigheden

Aanbevelingen

Systematisch denken

Maak gebruik van een online portfolio voor de analyse van afhankelijkheden tussen verschillende organisatie (sub) systemen

 

Maak gebruik van een online, ontwerpgericht afstudeertraject om wetenschappelijke kennis over de dynamiek van verschillende organisatie (sub) systemen te laten integreren en toe te passen

Samenwerkend leren en problemen oplossen

Maak gebruik van de mogelijkheden van de virtuele klas om het gezamenlijk zoeken naar oplossingen onder studenten te stimuleren

Experimenteren en reflecteren

Integreer experimenteren en reflecteren zowel op online module als op online programma niveau

 

Generieke aanbevelingen

  • Train zowel docenten als studenten in design thinking
  • Informeer studenten en docenten ten aanzien van het geïntegreerde karakter van het online programma
  • Faciliteer docenten in het trainen van design thinking vaardigheden in hun online module
  • Stimuleer het delen van best practices over online design thinking implementatie onder docenten
0 Reacties
thumbnail Wilfred Rubens
Berichten: 9
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 26-8-20
Halszka Jarodzka
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 17-4-20
thumbnail Rob Martens
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 10-4-20
Hans Hummel
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20
thumbnail Kathleen Schlusmans
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20
thumbnail Nadine Roijakkers
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20