Cursussen

Over leren, onderwijs en instructie

Deze cursus begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren. Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: het behaviorisme, het cognitivisme en het (sociaal) constructivisme. Vervolgens worden de theorieën van een drietal belangrijke theoretici (Piaget, Bruner en Vygotsky) bestudeerd. De laatste studietaak behandelt de rol van motivatie bij leren. De nadruk in de cursus ligt naast het opdoen van belangrijke theoretische kennis op het toepassen van deze kennis in de onderwijspraktijk en het kritisch reflecteren.

Meld je aan voor deze cursus

Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

In deze cursus maken deelnemers kennis met online onderwijs en blended learning.

Wat is blended learning? Wat zijn onderwijsmodellen bij blended learning? Wat zijn de voordelen en nadelen van online onderwijs? Hoe ontwikkel je didactisch goed online onderwijs en blended learning? Hoe kun je leerlingen/studenten activeren bij online onderwijs en blended learning? Wat komt er kijken bij het, synchroon en a-synchroon, online begeleiden en les geven van leerlingen? Wat komt er kijken bij online begeleiden en bij het verzorgen van een virtuele klas?

Binnen deze cursus ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van online onderwijs en blended learning. Je maakt een ontwerp voor online onderwijs dat je direct kunt toepassen in je eigen werk, bijvoorbeeld bij een eigen cursus produceren.

Meld je aan voor deze cursus

Blended learning als onderwijsinnovatie

De invoering van blended learning is een onderwijsinnovatie. De adoptie van leertechnologie in het onderwijs leidt tot specifieke 'issues'. Bij de invoering van blended learning heb je namelijk ook met andere factoren te maken dan bij onderwijsinnovaties waarbij technologie nauwelijks een rol speelt.

In deze certified professional course maken deelnemers onder meer kennis met enkele modellen en raamwerken die bij de implementatie van blended learning kunnen worden. Deelnemers gebruiken deze modellen voor het analyseren van een casus rond de invoering van blended learning en voor het ontwikkelen van een presentatie van een voorstel voor de implementatie van blended learning.

Meld je aan voor deze cursus

Innoveren binnen het onderwijs

In deze certified professional course gaan we in het algemeen in op onderwijsinnovaties. Wanneer is sprake van een onderwijsinnovatie? Wat is het belang van onderwijsinnovaties? Op welke niveaus binnen het onderwijs kunnen onderwijsinnovaties zich voltrekken?

Aan de hand van cases en artikelen analyseren we succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel, en bij de andere school niet?

Deelnemers ontwikkelen mede op basis van literatuurstudie een model van de succes- en faalfactoren met betrekking tot onderwijsinnovaties op schoolniveau. Op basis van een raamwerk voor schoolverandering ontwikkelt de deelnemer een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen de eigen organisatie.

Meld je aan voor deze cursus

Kwaliteit van onderwijsinnovatie

Deze certified professional course focust zich op de invloed van innovaties op de kwaliteit van het onderwijs, en op de kwaliteit van het innovatieproces. De afgelopen decennia zijn diverse onderwijsinnovaties geïnitieerd. Vanuit nationaal onderwijsbeleid bijvoorbeeld de Mammoetwet, het Studiehuis, Passend Onderwijs en recentelijk Curriculum.nu. Daarnaast zijn er ook scholen die zelf onderwijsinnovaties starten. Denk daarbij aan de invoering van het Agora-concept binnen de vmbo-school Niekée in Roermond of aan de leerhuizen van het Vathorst College.

In deze module ga je eerst in op het begrip onderwijskwaliteit, en hoe kwaliteit voor verschillende belanghebbenden een andere invulling kan hebben. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen? Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren?

Daarbij kijken we ook naar praktijkervaringen van de deelnemers. Zij passen kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.

Meld je aan voor deze cursus

Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen

De kwaliteit van toetsen heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen in het onderwijs en er zijn belangrijke veranderingen geweest in de manier waarop we met toetsen omgaan. Feedback is belangrijker geworden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen ook -meer dan voorheen- als een leeractiviteit en niet alleen als een manier om lerenden aan het eind van een traject te beoordelen. Toetsen worden onder meer gebruikt voor het activeren van voorkennis, voor het verwerken van leerstof en voor het monitoren van de eigen ontwikkeling.

In deze certified professional course gaan we in op wat er komt kijken bij het toepassen van andere manieren waarop we binnen een onderwijsinstelling met toetsen en beoordelen omgaan. We behandelen een aantal innovatieve benaderingen van toetsing, en bespreken kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties ten aanzien van andere manieren van toetsen en beoordelen. Ook staan we stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.

Meld je aan voor deze cursus

Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk

In deze cursus verdiept u uw kennis rond de basisbegrippen en -theorieën van onderwijswetenschappen op micro-, meso- en macroniveau. Vervolgens past u deze kennis toe op een feitelijke onderwijssituatie door deze op de verschillende niveaus te analyseren. 

Meld je aan voor deze cursus

Ontwerpen van onderwijs

In de cursus Ontwerpen van onderwijs leert u zelfstandig een onderwijsontwerp te maken met een specifiek ontwerpmodel: Het four-component instructional design (4C/ID) model van Van Merriënboer. Het 4C/ID-model is een ontwerpmodel voor het aanleren van complexe vaardigheden, waarbij lerenden werken aan authentieke, betekenisvolle leertaken en het onderwijs is opgebouwd uit vier componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening.

Meld je aan voor deze cursus

Methoden voor onderwijsonderzoek

Deze cursus geeft een systematisch overzicht van wetenschappelijke methoden in onderwijsonderzoek. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden komen op evenwichtige en samenhangende wijze aan bod. 

Meld je aan voor deze cursus

Atelier

De cursus Atelier wordt ingevuld met een keuzecursus en dient als verdieping of verbreding. Door een keuze te maken geeft u zelf een richting aan uw studie.
Dit doet u door een gedegen oriëntatie op een aantal relevante onderwijskundige thema’s (de onderzoeksthema’s van de faculteit Onderwijswetenschappen) en daarna door een keuze te maken voor een van de voorgestructureerde keuzecursussen.

Meld je aan voor deze cursus

Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen

Binnen deze cursus wordt u geacht twee conferenties te bezoeken. Vanuit het Welten-instituut worden er conferenties aangeboden die u kunt inzetten binnen deze cursus. U kunt ook andere conferenties bezoeken, dit zijn externe conferenties. 

Meld je aan voor deze cursus

Scriptieplan

Naast aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden wordt systematisch aandacht besteed aan uw 'meta'-denken en -handelen. Zo veronderstelt wetenschapsbeoefening een eigen ethiek en impliceert het een eigen schrijfstijl. Proces-, tijds- en zelfmanagement zijn van groot belang bij het uitvoeren van een project met de omvang van een thesis. Meermaals wordt van u dan ook verwacht expliciet te reflecteren en uw handelen bij te sturen.

Meld je aan voor deze cursus

Masterthesis

Naast aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden wordt systematisch aandacht besteed aan uw 'meta'-denken en -handelen. Zo veronderstelt wetenschapsbeoefening een eigen ethiek en impliceert het een eigen schrijfstijl. Proces-, tijds- en zelfmanagement zijn van groot belang bij het uitvoeren van een project met de omvang van een thesis. Meermaals wordt van u dan ook verwacht expliciet te reflecteren en uw handelen bij te sturen.

Meld je aan voor deze cursus

Wat is online onderwijs?

In de micromodules nemen wij je mee in de wereld van het online leren. We laten je ervaren wat het betekent om online te studeren. Tegelijkertijd kijken we samen met jou naar de nieuwe vraagstukken di...

Meld je aan voor deze gratis micromodule

Activeren in online onderwijs

Is het maken van online onderwijs hetzelfde als het maken van andere vormen van onderwijs? In deze module laten we zien dat er veel overeenkomsten maar ook verschillen zijn. Aan bod komt hoe online on...

Meld je aan voor deze gratis micromodule

Virtual reality in online onderwijs

Deze micromodule behandelt Virtuele Reality (VR) en leren. We willen je vooral laten proeven hoe je met behulp van VR zelf authentieke leersituaties kunt maken. Een groot stuk van de module speelt zic...

Meld je aan voor deze gratis micromodule

De virtuele klas

De virtuele klas bestaat al enkele decennia, maar komt door verbeterde computertechnologie, toenemend gebruikersgemak en kostenreductie in het vizier van onderwijsmakers. In deze micromodule leert u w...

Meld je aan voor deze gratis micromodule

Toetsen in online onderwijs

Deze micromodule gaat in op de integratie van online toetsen in online activerend onderwijs. Meer algemeen spreken we van technologisch ondersteund toetsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sum...

Meld je aan voor deze gratis micromodule

Onderzoek over online onderwijs

In hoeverre is er verschil in effectiviteit tussen online onderwijs en klassikaal onderwijs? Hoe hou je studenten binnen online onderwijs gemotiveerd en hoe faciliteer je het samenwerken van studenten...

Meld je aan voor deze gratis micromodule