Blogs

Blogs

Asynchroon en synchroon online leren: voordelen en beperkingen

Wanneer kun je het beste kiezen voor (tijd- en plaatsonafhankelijk) asynchroon online leren, en wanneer voor synchroon, live, online leren? Wat zijn de voordelen en beperkingen? Op die vragen geven artikelen van Patti Shank antwoord. Shank heeft zich daarvoor ook verdiept in relevant onderzoek.

​​​​​​​In artikel één gaat Shank in op beide modaliteiten. Dit artikel is zinvol als je nog weinig weet van asynchroon en synchroon online leren (o.a. type tools). Verschillende typen tools faciliteren diverse leeractiviteiten. En een goed leertraject behelst diverse elkaar versterkende leeractiviteiten. Dat impliceert dat je ook verschillende typen tools nodig hebt. Het samenstellen van zo’n mix is bepaald niet eenvoudig, stelt Shank. Zij laat aan de hand van drie voorbeelden zien welke keuzes je kunt maken.

In het tweede artikel analyseert Patti Shank hoe asynchrone en synchrone tools verschillende soorten leerinteracties ondersteunen. Zij beschrijft ook hoe je het beste asynchroon en synchroon online leren kunt gebruiken. Zij start met het beschrijven van het belang van interacties voor het verwerken van leerinhouden. Daarbij verwijst zij naar het werk van Michael Moore die benadrukt dat bij online leren interacties kunnen plaatsvinden met content (bijvoorbeeld een video gevolgd door een quiz), of met personen (docenten, lerenden). Zij illustreert e.e.a. met voorbeelden. Zij verwijst daarbij naar het belang van ‘deep processing‘. Dit doe je door actief aan de slag te gaan met de leerinhoud, door middel van productieve strategieën. Bij synchroon online leren worden die strategieën lang niet altijd toegepast. Bovendien heeft de ene persoon daar vaak meer tijd voor nodig dan de ander. Bij synchroon online leren loop je dan ook het risico mensen ‘kwijt te raken’ als zij het tempo van de docent niet bij kunnen houden.

Deze bijdrage bevat ook een overzicht met de voordelen en beperkingen van asynchroon en synchroon online leren. Asynchroon online leren is meer flexibel (o.a. leren in eigen tempo) en biedt meer tijd om het geleerde te verwerken. Asynchroon online leren vindt echter ook geïsoleerd plaats. Je mist contact met anderen, je hebt minder zicht op hoe anderen reageren en je krijgt met vertraging reacties en feedback. Synchroon online leren faciliteert sociale interactie beter dan asynchroon online leren. Je krijgt onmiddellijk reacties, feedback en hulp. Synchroon online leren is echter minder flexibel. Bovendien ervaren lerenden hierbij nog regelmatig technische problemen (bandbreedte, geluid, etc).

Patti Shank gaat in bijdrage drie in op het gebruik en de selectie van “asynchronous and synchronous online learning elements“. Zij staat onder meer uitvoeriger stil bij het flexibele karakter van asynchroon online leren.

If you are working with an audience that is spread out geographically or people with many life demands, flexibility is often not nice-to-have but need-to-have.

Ook benadrukt zij weer het belang van ‘deep processing’:

Deep processing must occur or learning doesn’t. (…) Meaningful processing means thinking through and using new information in the context it needs to be used.

Asynchroon online leren is juist sterk als het gaat om flexibiliteit en verdiepend verwerken. In twee tabellen presenteert zij vormen van interacties met content en vormen van sociale interacties, die je kunt gebruiken bij asynchroon online leren. Per vorm geeft Shank aan waarvoor de deze kunnen worden gebruikt, en wat voordelen en knelpunten zijn. Audio en video kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor presentaties en demonstraties. Lerenden kunnen deze stoppen, starten en nogmaals bekijken/beluisteren. Lerenden kunnen deze echter ook negeren. Een discussieforum kan onder meer gebruikt worden om van elkaar te leren. Er kan echter ook sprake zijn van een gebrek aan participatie.

Artikel vier gaat over de belangrijkste voordelen en belemmeringen van synchroon online leren. Shank stelt dat synchroon online leren zo populair is omdat deze vorm van leren zo lijkt op het traditionele ‘klaslokaal’.  Belangrijke voordelen van synchroon online leren zijn:

  • Het is mogelijk om sessies op te nemen. Lerenden die de sessie hebben gemist, kunnen deze alsnog bekijken. Deelnemers kunnen sessies (deels) terugkijken. Opnames zijn eigenlijk wel vormen van asynchroon online leren. Je kunt uiteraard ook niet meer ‘real-time’ interacteren.
  • Onmiddellijkheid. Je kunt snel antwoorden en feedback geven, of hulp en ondersteuning.
  • Sociale interactie. Je kunt beter en onmiddellijk zien hoe lerenden reageren. Je hebt meer mogelijkheden om de psychologische en communicatieve afstand, die bij online leren wordt ervaren, te overbruggen. Lerenden voelen zich minder geïsoleerd. Je hebt meer mogelijkheden om lerenden bij het leren te betrekken.

Belemmeringen van synchroon online leren zijn:

  • Lerenden ervaren nog steeds technische problemen. Synchroon online leren stelt hogere technische eisen dan asynchroon online leren.
  • Lerenden zijn nogal eens geneigd om tijdens een virtuele klas-sessie te wisselen tussen taken. Dat is negatief van invloed op leeruitkomsten. Betrek lerenden intensief. Ontwerp je sessie zodanig dat de kans op multitasking gering is.
  • Platforms voor virtual class-sessies zijn meestal complex en vereisen mentale inspanning om te gebruiken voor verschillende taken.Dat kan leiden tot cognitieve overbelasting. Met name als je lerenden ook overlaadt met inhoud. Hanteer ook een duidelijke structuur tijdens sessies.
  • Docenten beschikken niet altijd over de juiste expertise voor het verzorgen van virtuele klas-sessies.

Ook in deze bijdrage presenteert Patti Shank twee tabellen met vormen van interacties met content en vormen van sociale interacties, die je kunt gebruiken bij synchroon online leren. Per vorm geeft Shank weer aan waarvoor de deze kunnen worden gebruikt, en wat voordelen en knelpunten zijn. Je kunt bijvoorbeeld peilingen gebruiken om te evalueren of lerenden instructies hebben begrepen. Lerenden hebben echter weinig tijd om antwoorden te geven. Verder is feedback vaak summier.  Break out rooms kunnen onder meer worden gebruikt om een plan te maken en te discussiëren. Ze kosten echter ook tijd, en er is beperkte tijd om te reageren, te verwerken en feedback te geven.

Dit is een mooie reeks artikelen. Patti Shank maakt duidelijk dat asynchroon en synchroon online leren allebei sterke en minder sterke kanten hebben, en elkaar aanvullen. Dikwijls zul je beide modaliteiten binnen een leertraject nodig hebben.

Kijk ook naar de opbouw van de artikelen. Shank vat bijvoorbeeld steeds de vorige bijdragen samen. De artikelen bevatten ook de nodige herhaling. Zij stipt in het ene artikel zaken aan die zij in een volgend artikel verder uitwerkt. Ook illustreert zij e.e.a aan de hand van duidelijke voorbeelden. Er komt overigens nog een vijfde bijdrage in deze reeks aan.

thumbnail Wilfred Rubens
Berichten: 9
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 26-8-20
Halszka Jarodzka
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 17-4-20
thumbnail Rob Martens
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 10-4-20
Hans Hummel
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20
thumbnail Kathleen Schlusmans
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20
thumbnail Nadine Roijakkers
Bericht: 1
Aantal Beoordelingen: 0
Datum: 9-4-20